Nhận giá và hỗ trợ

n hc Philips Compass

Cng ngh bng LED l cng ngh vt tri ca thi i. Philips cng l n v tin phong trn ton cu a cng ngh chiu sng LED vo sn phm. Trong n hc Compass, n LED c s dng ti u cng nng. n c gn 24 chip LED mt chiu sng. Cng sut ti a ch t 4.8W- tit kim ti 80% in nng so vi mt bng n Compact cng sng.

Bng bo gi n led chng chy n tng hp y nht 2020

2.1 Gi bng n chng chy n 1 2m. n led chng chy n 1m2 hin c s dng ph bin cho nhiu khng gian khc nhau. n led mang li hiu qu cng li ch cao khi chiu sng. Doanh nghip c th tham kho bng gi n tup led chng n di y. Tn model: Gi bn l mt b n (VN) n tup led chn

Dinit monoxit Wikipedia ting Vit

N#[N+][O-] InChI y 1/N2O/c1-2-3 Thuc tnh Cng thc phn t N 2 O Khi lng mol 44.013 g/mol B ngoi kh ga khng mu Khi lng ring 1.977 g/L (gas) im nng chy 90.86 C (182.29 K) im si 88.48 C (184.67 K) ha tan trong nc 0.15 g/100 ml (15 C) ha tan ha tan trong cn, ether, sulfuric acid log P 0.35