Nhận giá và hỗ trợ

Kch thc cc dng t lnh c bn nn bit trc khi mua

Chiu rng: 68 cm. Chiu su: 71.7 cm. Chiu cao: 161 cm. Kch thc t lnh Toshiba 600 lt GR-WG66VDZ. Chiu rng: 80.3 cm. Chiu su: 73.9 cm. Chiu cao: 184.8 cm. T lnh . Kch thc t lnh 335 lt R-VG400PGV3 GBW. Chiu rng: 65 cm, Chiu su: 72 cm, Chiu cao: 160.5 cm

S dng AutoFit t ng thay i chiu cao ca hng

Ni dung chnh. 1 Chiu cao ca hng trong Excel:; 2 Cch s dng chut thay i chiu cao hng trong Excel; 3 Cch thit lp chiu cao ca hng trong Excel:; 4 Cch t ng iu chnh chiu cao hng trong Excel s dng AutoFit. 4.0.1 Cch 1: p chut vo ng vin di ca bt c hng tiu no trong vng

Kch thc cc dng t lnh c bn nn bit trc khi mua

Chiu rng: 68 cm. Chiu su: 71.7 cm. Chiu cao: 161 cm. Kch thc t lnh Toshiba 600 lt GR-WG66VDZ. Chiu rng: 80.3 cm. Chiu su: 73.9 cm. Chiu cao: 184.8 cm. T lnh . Kch thc t lnh 335 lt R-VG400PGV3 GBW. Chiu rng: 65 cm, Chiu su: 72 cm, Chiu cao: 160.5 cm