Nhận giá và hỗ trợ

T in gi Bc Liu, ti nh my in than Sc Trng, Tr

Vn theo quy hoch in c ph duyt, n nm 2030, BSCL s c 14 nh my nhit in than c xy dng Tr Vinh, Sc Trng, Tin Giang, Hu Giang, Long An, Bc Liu v TP Cn Th; v 2 trung tm sn xut in than ln nht BSCL m chng ti i qua, l cm nh my Duyn Hi tnh Tr Vinh v Long

Nh my thp Katowice Wikipedia ting Vit

Nh my thp Katowice (ting Ba Lan: Huta Katowice) l mt nh my thp ln, nm pha Nam Ba Lan, trn ranh gii gia cc tnh lch s ca Ba Lan v Thng Silesia.Tn hin ti ca nh my l ArcelorMittal Poland Dbrowa Grnicza, v tn trc ca n l Mittal Steel Ba Lan, Ispat Polska Stal SA, v Arlingtonkie Huty Stali SA.

k Lk: Hng trm cy cn sa c trng trn ry c ph

Hn 100 cy cn sa c trng ri rc trn 5.000m2 ry c ph ca ng Ton ti x Ea Sin, huyn Krng Bk (k Lk).Ngy 22/11, Cng an huyn Krng Bk, tnh k Lk cho bit, c quan iu tra va pht hin trong ry c ph ca Trn Vn Ton (sinh nm 1976, tr x Ea Sin, huyn Krng Bk) trng hn 100 cy cn sa.