Nhận giá và hỗ trợ

Olympus trnh lng Tough TG

Cc tnh nng v thng s k thut khc ca my nh bao gm: chp nh RAW, chp chng nh (focus stacking), chp b tr im nt (focus bracketing), cn bng trng th cng, ba ch cn bng trng di nc, quay video 4K, quay video slow-motion Full HD 120fps, ch chp Pro Capture (10fps trong 0,5 giy trc khi

Top 10 Cuc tranh bin ni ting nht trong lch s truyn

Hai ci tn Hilary Clinton v Donald Trump ang lm nng truyn hnh v c cc mng x hi vi cuc tranh bin tng thng ca mnh, thu ht lng ngi xem k lc. Vy nc M cn c nhng cuc tranh bin th v no tng t nh th khng. Hy cng xem nh.: Kenedy vs Nixon, Baldwin vs. Buckley, Buckley vs. Vidal, Carter

Kh graphene oxide bng xc tc quang ha TiO2 nano ng

Ph nhiu x tia X ca mu TiO2 nano ng iu ch bng phng php thy nhit kim, sau nung br / 400 oC trong 2 gi, km theo l ph chun pha lepidocrocite v polytitanic.br / br / Trang 230br / br / TAP CH PHAT TRIEN KHCN, TAP 18, SO T3 - 2015br / br / Hnh 2. nh

Kh graphene oxide bng xc tc quang ha TiO2 nano ng

Ph nhiu x tia X ca mu TiO2 nano ng iu ch bng phng php thy nhit kim, sau nung br / 400 oC trong 2 gi, km theo l ph chun pha lepidocrocite v polytitanic.br / br / Trang 230br / br / TAP CH PHAT TRIEN KHCN, TAP 18, SO T3 - 2015br / br / Hnh 2. nh