Nhận giá và hỗ trợ

Nh my xi mng n mn o, ngi dn hong s, tnh

Sau khi Nh my xi mng ng Bnh, thuc Cng ty CP Xi mng ng Bnh thc hin vic n mn ph khin ngi dn hoang mang v vic mt an ton, ngy 16/8 Vn phng UBND tnh Lng Sn c cng vn s 3263/VP-KTN thng bo kin ca Ph Ch tch UBND tnh gi S Cng thng; S NNPTNT, S TNMT, UBND huyn

Tin tc, hnh nh, video clip mi nht v xi mng

Nh my xi mng Sng Lam: Loay hoay phng n di di cc h dn b nhim. Chy ln ti Nh my xi mng Sng Gia Lai--Qung co--- --Qung co-----Qung co-----Qung co---Tip bi Cng ty TNHH Duyn H khai thc ph rng phng h: Khai thc ngoi mc gii trn 2 ha. Bn c - Php lut - Anh T - Phm

ti _cng ngh sn xut xi mng nh my xi mng hong

GII THIU V CNG NGH SN XUT XI MNG NH MY XI MNG HONG MAI 1.1. C IM DY CHUYN SN XUT CA NH MY Dy chuyn sn xut ca nh my xi mng cng ngh l quang phng php kh c h thng XYCLON 5 tng trao i nhit v lung t CANCINER u l loi NOX thp vi cng sut 4.000T CLINKER/ngy