Nhận giá và hỗ trợ

R r kh c ti nh my ha cht n, hng trm

[07/05/2020 11:47:19] Sng 7/5/2020, mt v r r kh ga nghim trng xy ti nh my LG Polymers huyn Visakhapatnam, thuc bang Andhra Pradesh, min Nam n, khin 6 ngi thit mng, trong c mt tr em. Khong 120 ngi dn sng trong khu vc gn nh my phi nhp vin sau khi c triu chng au

Thm ha Bhopal Wikipedia ting Vit

Thm ha Bhopal l mt thm ha cng nghip xy ra ti nh my sn xut thuc tr su s hu v iu hnh bi Union Carbide (UCIL) Bhopal, Madhya Pradesh, n ngy 3 thng 12 nm 1984. Khong 12 gi m, nh my r r ra kh Methyl isocyanate (MIC) v cc kh c khc, gy ra phi nhim trn 500,000 ngi.

R r kh c ti nh my ha cht n, hng trm

[07/05/2020 11:47:19] Sng 7/5/2020, mt v r r kh ga nghim trng xy ti nh my LG Polymers huyn Visakhapatnam, thuc bang Andhra Pradesh, min Nam n, khin 6 ngi thit mng, trong c mt tr em. Khong 120 ngi dn sng trong khu vc gn nh my phi nhp vin sau khi c triu chng au

Phin dch ting Anh cho k s cng ty Techno Design (n

Bi cnh. Ngy 22/11/2019 cng ty TNHH Tp on Graphite Vit Nam cn mt phin dch vin ting Anh am hiu v my mc thit b i phin dch cng k s cng ty Techno Design (n ) sa my phn cp ht (classification system) nh my ti Trn Yn, Yn Bi. Phin dch vin s xut pht ti H Ni v thc

Sn xut iPhone ti n b gin on 21 ngy do COVID

Foxconn v Wistron Corp (Wistron chuyn sn xut linh kin chnh cho iPhone ti n ) tuyn b ngng hot ng n ngy 14 thng 4 theo lnh t Th tng n - Narendra Modi, trong n lc ngn chn s ly lan dch COVID-19 ca quc gia ny. Vic hai nh my sn xut n nu trn tm ngng hot ng