Nhận giá và hỗ trợ

Bo co thc tp tt nghip ti nh my ch bin kh dinh c

Giai on 2 (MF): hon thnh cc hng mc sau: 16 bn cha LPG vi sc cha 463 m3 /bn (250 tn/bn), 2 bn cha Condensate dung tch 6500 m3 /bn v 2 bn cha xng A83 dung tch 5000m3 /bn, cu cng xut LPG s 1 v 3 my bm cng sut 250m3 /h/my cho php tu 10000 tn nhp cng, trong trng hp nh my ch

Cu dn ln container cng Ph M

Hnh nh lin quan sn phm: Lin h bo gi v t hng: Hotline: 097.389.8748 (Mr. Vinh) Email: [email protected] Cu dn ln container a nng cng ty Pinaco Cu dn ln container cng ph m Cu dn ln container cng ty Yazaki Cu dn ln container in cng ty Torecid D n AJI-NO-MOTO Vit Nam

Lp t v cung cp cc thit b ph tr cho ng ray

Chuyn v lp t cc h thng ray,cu cho cu cng ( cu b ) v ray trong nh xng .h thng ray cho cc my soi .my chiu ( cng .khu vc hi quan ) cc cu trc .ngoi ra cn cung cp h thng ray v cc thit b ph tr ca ng ray, cung cp cc loi thp ray chuyn dng t tiu chun quc