Nhận giá và hỗ trợ

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, Vt liu

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, M Phn Ch Chu Nhit SINOPEC Moly Lithium EP NLGI.2 3 - Dng m chu nhit MoS2 EP chu ti nng c chng ca Sinopec Group . Made in Singapore Nh git : min 180 C Tt cc p Fourball PB : 618N Mu sc : Xm M t M b Sinopec Moly Lithium EP 2 l m bi trn chu cc

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, Vt liu

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, M Phn Ch Chu Nhit SINOPEC Moly Lithium EP NLGI.2 3 - Dng m chu nhit MoS2 EP chu ti nng c chng ca Sinopec Group . Made in Singapore Nh git : min 180 C Tt cc p Fourball PB : 618N Mu sc : Xm M t M b Sinopec Moly Lithium EP 2 l m bi trn chu cc

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, Vt liu

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, M Phn Ch Chu Nhit SINOPEC Moly Lithium EP NLGI.2 3 - Dng m chu nhit MoS2 EP chu ti nng c chng ca Sinopec Group . Made in Singapore Nh git : min 180 C Tt cc p Fourball PB : 618N Mu sc : Xm M t M b Sinopec Moly Lithium EP 2 l m bi trn chu cc

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, Vt liu

M Phn Ch SINOPEC Moly Grease NLGI 2 x 17Kg, M Phn Ch Chu Nhit SINOPEC Moly Lithium EP NLGI.2 3 - Dng m chu nhit MoS2 EP chu ti nng c chng ca Sinopec Group . Made in Singapore Nh git : min 180 C Tt cc p Fourball PB : 618N Mu sc : Xm M t M b Sinopec Moly Lithium EP 2 l m bi trn chu cc