Nhận giá và hỗ trợ

Tiu chun Vit Nam TCVN 4756:1989 v quy phm ni t v

Tn gi: ng: Nhm: Thp; Trong nh: Ngoi tri: Trong t; Dy trn : tit din, mm 2. ng knh, mm. Dy dn c bc cch in: tit din, mm 2. Li ni t v ni khng ca dy cp v dy dn nhiu li trong cng mt v bo v chung vi cc dy pha: tit din, mm 2 - Thp gc: b dy ca g, mm

Tiu chun Vit Nam TCVN 4756:1989 v quy phm ni t v

Tn gi: ng: Nhm: Thp; Trong nh: Ngoi tri: Trong t; Dy trn : tit din, mm 2. ng knh, mm. Dy dn c bc cch in: tit din, mm 2. Li ni t v ni khng ca dy cp v dy dn nhiu li trong cng mt v bo v chung vi cc dy pha: tit din, mm 2 - Thp gc: b dy ca g, mm

Tiu chun Vit Nam TCVN 4756:1989 v quy phm ni t v

Tn gi: ng: Nhm: Thp; Trong nh: Ngoi tri: Trong t; Dy trn : tit din, mm 2. ng knh, mm. Dy dn c bc cch in: tit din, mm 2. Li ni t v ni khng ca dy cp v dy dn nhiu li trong cng mt v bo v chung vi cc dy pha: tit din, mm 2 - Thp gc: b dy ca g, mm