Nhận giá và hỗ trợ

Sp c d n Khu phc hp VINCEM H Tin ti qun Th c

D n Khu phc hp VINCEM H Tin ti qun Th c quy m 30ha, d kin bao gm khu t cng ICD Sotrans hn 10ha ca STG; Khu t nh my Cng ty CP Thp Th c VNSTEEL; Khu t 10,6ha hin l Trm nghin Th c chi nhnh Cng ty C phn Xi Mng H Tin 1 (M CK: HT1) v Khu t 0,8ha hin l vn phng v nh

Thng nht ch trng u t d n nh my Xi mng i

B Xy dng va c vn bn gi UBND tnh Thanh Ha thng nht ch trng u t d n nh my Xi mng i Dng ti Khu Kinh t Nghi Sn, tnh Thanh Ha. TIN LIN QUAN D cung ln, doanh nghip vn rt tin vo xi mng; Doanh nghip xi mng quy m nh trong tm ngm MA; Xi mng Cng Thanh m cc n 14.911 t

Thuyt minh d n Nh my sn xut gch vt liu xi mng

6 Nh my sn xut gch ct liu xi mng Thanh Ninh Ch u t: Cng ty c phn thng mi v sn xut VLXD Thanh Ninh - Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t xy dng cng trnh; - Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu