Nhận giá và hỗ trợ

My nghin bt mn

My xoy np chai bn t ng Vui lng gi . My kh mng co 650,000 VND . My lc ru 500 lt Vui lng gi . Thng k. ang online 1. Hm nay 36. Hm qua 57. Trong tun 93. Trong thng 1,422. Tng cng 67,522. My nghin bt mn: M t: My nghin mn c s dng rng ri trong ngnh thc phm, thuc men v ha cht

My nghin bt mn

My xoy np chai bn t ng Vui lng gi . My kh mng co 650,000 VND . My lc ru 500 lt Vui lng gi . Thng k. ang online 1. Hm nay 36. Hm qua 57. Trong tun 93. Trong thng 1,422. Tng cng 67,522. My nghin bt mn: M t: My nghin mn c s dng rng ri trong ngnh thc phm, thuc men v ha cht

My nghin bt ch, my xay bt tr kh, l tr xanh

My nghin bt ch 3A2,2Kw c cu to nh sau: Phn thn my bao gm mt ng c 2,2Kw, c cu dao nghin, thng nghin c ca ra nguyn liu, np my (np thng nghin) v phu np nguyn liu. Ngoi ra, trn thn my cn c 2 v tr lp chi than gip my hot ng. Khung my c gn ng h Ampe o dng