Nhận giá và hỗ trợ

Bo him my mc thit b ch thu

Biu ph my mc xy/lp theo t l %o (phn nghn), cha bao gm VAT . Khu vc ri ro loi: Nhm my mc xy lp: Nhm 1: Nhm 2: Nhm 3 : A: 3: 2: 1: B: 4: 3: 2: C: 5: 4: 3 Gii thch: Nhm 1: Cu cc loi. Nhm 2: My xc, my i, my ngom t, xe t, my ng cc, my m, my khoan, xe ti, Nhm 3: My nghin

T l ph bo him hng ha xut nhp khu PJICO 2020

Nu mua thm 01 ri ro ph (nhim bn, hoc thiu ht..) t l ph :0.1-0.15% (vi ri ro thiu ht MKT ti thiu 0.5-0.8%/STBH) v phi xin kin Tng cng ty trc khi cho ph. Ring Gas khng m rng ri ro ph. Cc mt hng trn ng trong phuy hoc ISO tank : 0.22%: 0.1%: 0.05%: 07: MY MC, THIT B: My mc

Dnh cho nh cung cp my mc, Thit b sn xut

T l hoa hng. Gi tr (cc) Ti Sn Thu sau khi tr i Tin Tr Trc (ng) T l hoa hng. 1,000,000,000 ~ 2,000,000,000. 0.05% . 2,000,000,001 ~ 4,000,000,000. 0.07% 4,000,000,001. 0.10% 4.3. Thanh ton: Hoa hng c chi tr hng thng, c th: Cha bao gm 10% thu TNCN nu chi cho c nhn, Chailease tnh v np h

Thu Nh thu Nhp khu my mc k ton CN BIT

T l (%) thu TNDN tnh trn doanh thu tnh thu : 1: Thng mi: phn phi, cung cp hng ha, nguyn liu, vt t, my mc, thit b; phn phi, cung cp hng ha, nguyn liu, vt t, my mc, thit b gn vi dch v ti Vit Nam (bao gm c cung cp hng ha theo hnh thc xut nhp khu ti ch -

Dnh cho nh cung cp my mc, Thit b sn xut

T l hoa hng. Gi tr (cc) Ti Sn Thu sau khi tr i Tin Tr Trc (ng) T l hoa hng. 1,000,000,000 ~ 2,000,000,000. 0.05% . 2,000,000,001 ~ 4,000,000,000. 0.07% 4,000,000,001. 0.10% 4.3. Thanh ton: Hoa hng c chi tr hng thng, c th: Cha bao gm 10% thu TNCN nu chi cho c nhn, Chailease tnh v np h

Thu Nh thu Nhp khu my mc k ton CN BIT

T l (%) thu TNDN tnh trn doanh thu tnh thu : 1: Thng mi: phn phi, cung cp hng ha, nguyn liu, vt t, my mc, thit b; phn phi, cung cp hng ha, nguyn liu, vt t, my mc, thit b gn vi dch v ti Vit Nam (bao gm c cung cp hng ha theo hnh thc xut nhp khu ti ch -