Nhận giá và hỗ trợ

My xay nghin thc n chn nui 3A2,2Kw (ng c ri

My xay nghin thc n chn nui 3A2,2Kw (ng c ri) l sn phm ci tin mi nht ca My 3A. My c Cng ty TNHH Pht trin K thut Cng nghip H Ni l nh phn phi chnh thc ca cng ty CPT Tun T cung cp ra th trng. My thuc dng my bm nghin a nng tch hp c 3 tnh nng: Bm nh

My nghin kp hm

Thng tin chi tit Model JC8401100 JC11001200 JC1801300 JC2501000 JC2501200 JC400600 Kch c vo t (mm) 8401045 11001200 1801300 2501000 2501200 400600 Kch c cp liu ti a (mm) 720 930 150 220 220 350 Phm vi iu chnh ca ra liu (mm) 100-225 150-275 10-30 20-40 20-40 35-85 Vn tc quay (r/min) 240 210 []

My nghin kp hm

Thng tin chi tit Model JC8401100 JC11001200 JC1801300 JC2501000 JC2501200 JC400600 Kch c vo t (mm) 8401045 11001200 1801300 2501000 2501200 400600 Kch c cp liu ti a (mm) 720 930 150 220 220 350 Phm vi iu chnh ca ra liu (mm) 100-225 150-275 10-30 20-40 20-40 35-85 Vn tc quay (r/min) 240 210 []