Nhận giá và hỗ trợ

Ha cht HYDRANAL

Cng ty TNHH thit b KHKT Thi Bnh Dng ang l nh phn phi chnh thc ti Vit Nam ca cc hng R-Biopharm, Kikkoman, Nissui, Silicycle, ha cht Fluka, ha cht Hydranal, dung mi sc k Honeywell, test kit, a CompactDry, cc thit b phng th nghim c ng dng cho ngnh ch bin thc phm, thc n chn nui

Ha cht HYDRANAL

Cng ty TNHH thit b KHKT Thi Bnh Dng ang l nh phn phi chnh thc ti Vit Nam ca cc hng R-Biopharm, Kikkoman, Nissui, Silicycle, ha cht Fluka, ha cht Hydranal, dung mi sc k Honeywell, test kit, a CompactDry, cc thit b phng th nghim c ng dng cho ngnh ch bin thc phm, thc n chn nui

S tay TBYT (Phn 3) : Phn loi cc thit b, vt t y t

+ Cc loi test th an ton thc phm P/S : Theo ngh n h 36/2016/N-CP va c ban hnh, thit b y t s c phn loi da trn mc ri ro (vic phn loi ny da trn tiu chun phn loi ca M v quc t) : 1. Nhm 1 gm trang thit b y t thuc loi A l trang thit b y t c mc